Фондация „Тракия" е създадена от г-н Васил Божков през 2004 г. Тя е неправителствена организация за осъществяване на общественополезна дейност. От момента на създаването си започва да участва активно в процесите по организиране и подпомагане на издирването и опазването на културните ценности, част от българското и световното културно-историческо наследство. Основна част от дейността на Фондацията заема участието ѝ в проекти свързани с опазването на българското културно-историческо наследство.

 

Привлечените към каузата на Фондация "Тракия" български специалисти в областта на историята, археологията, реставрацията и консервацията и изкуството като цяло, са гаранция за качеството и реалния ефект от работата на нашата инситуция.

 

 

 

 

 

Основните задачи на Фондация „Тракия” са организиране и подпомагане издирването и опазването на културните ценности, част от българското и световното културно-историческо наследство.

 

Фондация „Тракия” взима активно участие в прояви на държавни и неправителствени организации по актуализирането на законодателството, свързано с културното наследство.

 

Фондация „Тракия” участва съвместно с общини, държавни и неправителствени организации  в разработването на проекти и програми по консервация, реставрация и експониране на значими археологически обекти.

 

Особени усилия Фондацията полага в създаването и изграждането на система за опазване на културно-историческото наследство, основаващо се на разпределяне на отговорностите между държавата и гражданското общество.

 

Ние успяхме да променим традиционното схващане, че музейното дело е достояние само на държавата, създавайки музей „Васил Божков”. Неговата основна задача е запазване, идентификация, консервация, реставрация, изучаване, публикуване и експониране на   забележителни ценности, с  висока културно-историческа стойност.

 

Фондацията разполага със значим научен потенциал за провеждане на археологически проучвания, анализи, научни изследвания, проекти, изложби, консервационни  и реставрационни практики.

 

Тръгвайки от частна колекция „Васил Божков”, Фондация „Тракия” беше един от основните участници в създаването на Съюза на колекционерите в България, най-сериозната публична институция в сферата на културното наследство и музейното дело.

 

Ние подпомагаме научни учреждения, центрове, академични заведения, университети, училища, музеи и  отделни творци, в дейността им свързана с целите на Фондацията.

 

Популяризирането на културното наследство на България чрез различни обществени прояви, свързани тематично с дейността на Фондацията в европейски и световен план е още една от основните цели, които си поставя екипът на нашата неправителствена организация.

 

Васил Божков

Председател и изпълнителен член

акад. Светлин Русев

Член

Елена Динева

Член

проф. д-р Иван Маразов

Член

проф. д-р Веселина Инкова

Член

Радосвет Радев

Член

доц. д-р Гергана Кабакчиева

Член

Пламена Заячка

Член

Кирил Христосков

Изпълнителен член